ترکیه: اجزای اولیه اس ۴۰۰ را تحویل گرفتیم + نیکل ایرانی